ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : يکشنبه 27 خرداد 1403
يکشنبه 27 خرداد 1403
 
 
  جستجو در سایت
 
  مجموعه قوانين آموزش

آيين نامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي,اجتماعي و فرهنگي

 تصويب نامه هيات وزيران به شماره 31337/ت 23511 هـ  مورخ 19/7/1379

هيات وزيران در جلسه مورخ 6/7/1379 بنا به پيشنهاد شماره 1093/34-2838/105 مورخ30/6/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (150) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379- آيين نامه اجرايي ماده ياده شده را به شرح زير تصويب نمود:

   آموزش ضمن خدمت :

 آموزشهايي كه كاركنان در مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش, مهارت و بينش خود با نياز هاي شغل مورد تصدي طي مي نمايند.

   پودمان آموزشي: مجموعه اي از دانش, معلومات و مهارتهايي است كه با استفاده از آنها اجراي يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكانپذير مي گردد.

   آموزش پودماني:

 شكلي از آموزشهاي ضمن خدمت است كه تخصصهاي شغلي در قالب پودمانهاي آموزشي مستقل و جدا از هم به كاركنان آموزش داده مي شود. هريك از پودمانها مهارت خاصي را ايجاد مي كند و در عين حال در كنار ساير پودمانهاي منجر به ايجاد يك مهارت جديد و جامع تر مي گردد.

   دوره هاي آموزشي مديران:

 آموزشهايي كه به منظور ايجاد و افزايش مهارتهاي فني, رفتاري و ادراكي مديران در نظام جامع اموزش مديران كشور پيش بيني شده است.

   آموزشهاي كوتاه مدت:

آموزشهايي كه مدت آن كمتر از يكسال آموزشي است و براي آماده كردن فرد جهت انجام بهتر وظايف و يا ايفاي نقشهاي جديد ارايه مي گردد.

     آموزشهاي بلند مدت:

 آموزشهايي كه مدت آن بيشتر از يكسال آموزشي است و براي افزايش دانش و مهارتهاي فرد جهت ايفاي نقشهاي جديد ارايه مي گردد. آموزشهاي بلند مدت ممكن است به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي ارزش استخدامي نيز باشد.

دستورالعمل هاي اجرايي نظام جديد آموزش كاركنان دولت

 شماره بخشنامه : 112058/1803      تاريخ بخشنامه : 20/6/1381

 پيرو بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 موضوع ابلاغ نظام جديد آموزش كاركنان دولت مجموعه دستورالعمل هاي اجرايي نظام مذكور  جهت اجرا , ابلاغ مي گردد. ضروري است كليه دستگاه ها آموزش هاي مشاغل اختصاصي خود را كه شامل عناوين آموزش هاي مورد نياز هر يك از طبقات رشته هاي شغلي و مشخصات دوره ها است, بر اساس دستورالعمل تهيه و به دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني اين سازمان ارسال نمايند

 شماره بخشنامه : 112058/1803      تاريخ بخشنامه : 30/1/1390 نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي ابلاغ جديد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اجرايي .در اجراي ماده‌ي 58 قانون مديريت خدمات كشوري وماده‌ي 2 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مذكور نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گرديد


 

 

 

 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي (11/6/1383) ماده (54 ) و ماده (143)

 

  دستگاه هاي اجرايي موظف اند درصدي از اعتبارات هزينه اي خود را براي طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود ( خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش بيني و در موارد زير هزينه كنند:

1-   دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان ( به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت.

2-   دوره هاي آموزشي ويژه مديران:

  كليه دستگاه هاي اجرايي موظف اند, در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي كند, حداكثر شش ماهپس از تصويب اين قانون, برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.