ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 31 خرداد 1403
پنجشنبه 31 خرداد 1403
 
 
  جستجو در سایت
 
  مراحل اجرايي اخذ مجوز

 

« مراحل اجرايي اخذ مجوز فعاليت هيئات مذهبي»

 

رديف

مراحل اجرايي

اقدام كننده

1

اخذ فرم هاي صدور مجوز

از دفتر شوراي هيئات مذهبي شهرستان / استان

مسئول هيئت

2

تكميل و ارائه فرم هاي صدور مجوز:

درخواست اخذ مجوز ( پيوست شماره 1)،

فرم معرف مسئول هيئت ( پيوست شماره 2)

مسئول هيئت

3

دريافت فرم هاي صدور مجوز تكميل شده از هيئت متقاضي

به همراه مدارك مورد نياز

شوراي

هيئات مذهبي

4

تكميل فرم هاي احراز صلاحيت ها و تحقيق و ارزيابي

( پيوست شماره 3 و 4)

شوراي

هيئات مذهبي

5

ارجاع پرونده تكميل شده هيئات متقاضي

به كارشناس تشكل هاي ديني

شوراي

هيئات مذهبي

6

تكميل فرم نظريه كارشناسي

( پيوست شماره 5)

كارشناس

تشكل هاي ديني

7

امضاي تعهد نامه هيئت مذهبي مندرج

در ظهر مجوز فعاليت

مسئول هيئت

8

ارائه مجوز تكميل شده فعاليت هيئت جهت امضاء

به مدير كل استان و يا رئيس اداره شهرستان

كارشناس

تشكل هاي ديني

9

مجوز امضاء شده به مسئوليت هيئت تحويل گرديده و كپي مجوز

به عنوان رسيد به امضاي مسئول هيئت مي رسد

كارشناس

تشكل هاي ديني

10

در صورت عدم صدور مجوز نتيجه حضوراً با ذكر دلايل

به مسئول هيئت اعلام مي گردد.

شوراي

هيئات مذهبي

11

تكميل فرم بانك اطلاعات هيئت

شوراي

هيئات مذهبي

 

تذكرات:

نظارت بر اجراي مراحل فوق با كارشناسي تشكل هاي ديني استان / شهرستان مي باشد.

پرونده هر هيئت حاوي مستندات مراحل فوق الذكر به همراه فرم تكميل شده بانك اطلاعات مي باشد.

در مرحله 9 كپي هر دو طرف مجوز ضروري بوده و امضاي مسئول هيئت نيز در ظهر مجوز باشد.

در صورت تمديد مجوز كپي مجوز قبلي از پرونده خارج شده و فقط كپي مجوز تمديد شده موجود باشد.

فرآيند اجرايي فوق در اتاق كارشناس تشكل هاي ديني و اتاق شوراي هيئات مذهبي نصب شده باشد.